UWW - U Wil Werken - Algemene Voorwaarden

home

 Algemene Voorwaarden UWW  

 

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

UWW (verder UWW ): gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van UWW

Overeenkomst: de overeenkomst tussen UWW en de opdrachtgever;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Op alle door UWW  gedane offertes, aanbiedingen, afgesloten overeenkomsten en de uitvoering

daarvan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

2.3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met UWW ,

voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een

overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met

UWW  gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige

bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen UWW en de

opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde

bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Offertes, totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten.

3.1. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever binnen 30 dagen

na het uitbrengen van aanbod of offerte door UWW .

3.2. Wijziging van de overeenkomst, uitbreiding en inkrimping daaronder begrepen, is tot stand gekomen zodra

deze wijziging schriftelijk door UWW  aan de opdrachtgever is bevestigd.

3.3. Indien, na totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen door de opdrachtgever worden opgegeven,

met welke wijzigingen UWW  kan instemmen, en waarna de overeenkomst geheel of gedeeltelijk

wordt geannuleerd, dan komen alle reeds gemaakte kosten alsmede het bedrag van winstderving voor rekening

van de opdrachtgever of samenwerkende partij.

3.4. UWW  is bevoegd om, indien UWW  dit noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering

van de opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend

conform de verstrekte prijsopgaven. UWW  zal met de opdrachtgever zo mogelijk en/of nodig met de

opdrachtgever overleg voeren. Eventuele bezwaren hiertegen dient de opdrachtgever voor het sluiten van een

overeenkomst aan UWW  kenbaar te maken.

3.5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in

onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.6. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van

voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. UWW  zal de opdrachtgever zo spoedig

mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.7. Indien een vast honorarium of vaste prijs is overeengekomen zal UWW  daarbij aangeven in

hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dat honorarium of die prijs tot

gevolg heeft.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. UWW  bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verstrekte opdracht uitgevoerd wordt.

4.2. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts

overgaan na daarover met UWW  overeenstemming te hebben bereikt.

4.3. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van

opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen, wordt aan de daarop

betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van UWW  het vermoeden

ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen

dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en UWW  .

4.4. Indien UWW  bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever

verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is UWW  voor de gevolgen daarvan niet

aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn (dit geld ook voor vrijblijvende advisering, waarvan de uiteindelijke beslissing door samenwerkende partij(en) zelf genomen is). 

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is

overeengekomen, of uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een

bepaalde tijd is aangegaan.

5.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de

opdrachtgever UWW  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Opzegging, opschorting en ontbinding

6.1. Opdrachtgever en UWW  kunnen te allen tijde (ook tussentijds) de overeenkomst opzeggen.

Voor de tot dat moment door UWW  verrichte werkzaamheden is opdrachtgever het overeengekomen

honorarium verschuldigd. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

6.2. Indien gebleken is van (aanvraag van) (voorlopige) surseance van betaling, (aanvraag van) faillissement,

stillegging of ontbinding van opdrachtgever wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden.

6.3. Indien de overeenkomst is ontbonden zijn de vorderingen van UWW  op de opdrachtgever

onmiddellijk opeisbaar. Indien UWW  de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn

aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4. UWW  behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt

door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van

UWW  beperkt tot een maximum bedrag van driemaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. UWW  is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Aangaande advies, mede door het vrijblijvende karakter van al of niet handelen op grond van advies, aanvaard UWW  geen enkele aansprakelijkheid en legt deze neer bij de beslissende (samenwerkende) partij en of opdrachtgever.

7.2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de

onderneming van opdrachtgever/ samenwerkende, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden of advisering door UWW  , is deze nimmer aansprakelijk.

7.3. UWW  heeft te allen tijde het recht, en dient daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te

worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

7.4. UWW  is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of

tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever,

UWW  of derden.

7.5. Opdrachtgever vrijwaart UWW  tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,

middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

7.6. Iedere aansprakelijkheid van UWW  jegens opdrachtgever, waaronder organen van opdrachtgever zijnde rechtspersoon, is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval

onder de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering van UWW  wordt uitbetaald. Dit uitsluitend als deze onder een verzekerde dekking gezien zal worden en er een verzekerde aanspraak is, anders neemt UWW  geen enkele verandwoordelijkheid en kan opdrachtgever/ samenwerkende partij geen enkele aanspraak maken op vergoeding,

 

Artikel 8. Geheimhouding

8.1. UWW  is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot

geheimhouding tegenover derden.

8.2. UWW  is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt

gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een

uitzondering gemaakt in het geval UWW  voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of

strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

8.3. Tenzij daartoe door UWW  voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal

opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van UWW

, die niet zijn

opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar

maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde

inhoud kennis kunnen nemen.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. UWW  behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij

gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voorzover deze

uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 10. Honorarium

10.1. Het honorarium van UWW  is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

10.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen

en/of prijzen een wijziging ondergaan, is UWW  gerechtigd het overeengekomen tarief

dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en UWW  hierover andere afspraken hebben

gemaakt.

10.3. Het honorarium van UWW , zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van

ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan

opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en UWW  hierover andere afspraken

hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan UWW  verschuldigde bedragen wordt de

omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 11. Betalingen.

11.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum.

11.2. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de

opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke

handelsrente ex artikel 6:119a BW geldt.

11.3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen

van UWW  en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens UWW  direct opeisbaar zijn.

11.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al

vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

11.5. Indien de opdrachtgever een bedrag van de factuur betwist, dient de opdrachtgever zijn bezwaren aan

UWW  binnen de betalingstermijn van de factuur mee te delen. Na deze termijn vervalt het recht op

reclame.

11.6. UWW  is steeds gerechtigd de opdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het

nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(-en). UWW  is gerechtigd de

uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

11.7. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

opdrachtgever.

11.8. UWW  is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder

begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle

opeisbare

vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

 

Artikel 12. Verbod van overname werknemer(s)

12.1. Het is de opdrachtgever, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van UWW ,

verboden gedurende de periode waarin UWW  werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede

gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden na afloop daarvan een of meer werknemers van

UWW  in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van

betaling aan UWW  van een vergoeding van 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor elke

geconstateerde overtreding en van 1.000,-- (zegge: eenduizend euro) voor elke dag, dat opdrachtgever in

overtreding is, onverminderd het recht van UWW  om in plaats daarvan vergoeding der werkelijk

geleden schade te vorderen.

 

Artikel 13. Geschillen

13.1. De rechter die volgens de competentieregels van de Nederlandse wet bevoegdheid heeft is bevoegd

kennis te nemen van geschillen tussen UWW  en opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing.

13.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen

een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

UWW ©

2005-2012